1401-06-12

چک لیست استراتژی محتوا

استراتژی محتوا بسیار وسیع است در این‌جا محتوای مطرح شده به صورت عموم درنظر گرفته شده است، حال آنکه، ممکن است برای کار بر یک پروژه خاص نیاز به کیفیت‌ها و در نظر گرفتن مباحث دیگر و مرتبط با هر موضوعی داشته باشد، فهرست زیر محدود به کیفیت‌هایی است که در بیشتر محتواها به اشتراک گذاشته می‌شود.